Condiții generale de vânzare

Condițiile generale de vânzare DELTA EVENT SRL.

§ 1 Generalități
Dacă nu a fost convenită o excepție în mod expres, bunurile și serviciile noastre sunt furnizate exclusiv pe baza următorilor termeni și condiții . Același lucru este valabil pentru orice tranzacție viitoare de acest gen, chiar dacă acești termeni și condiții nu sunt menționați în mod expres într‐o tranzacție individuală. Prin prezenta respingem în mod explicit orice condiții de cumpărare sau contractare ale partenerului nostru ‐ denumit în continuare cumpărător ‐ care se abat de la acești termeni și condiții.
Nu vom fi legați de termenii și condițiile de cumpărare ale cumpărătorului, chiar dacă nu reușim să respingem în mod explicit astfel de termeni și condiții la încheierea contractului.
Termenii și condițiile de vânzare specificați in continuare se aplica la toate comenzile acceptate sau recunoscute de către DELTA EVENT SRL. Cumpărătorul care accepta o cotație, oferta, propunere comerciala sau o livrare de bunuri de la DELTA EVENT SRL și nu are o alta înțelegere  contractuala semnata înseamnă ca accepta prezentele condiții generale de vânzare. Orice alta înțelegere care nu a fost consemnată in scris, acceptată și semnată de către DELTA EVENT SRL înainte de livrarea unui produs sau serviciu este considerată nulă de drept.
Toate comenzile transmise către DELTA EVENT SRL in baza unor cotații sau propuneri prealabile trebuie să fie acceptate in scris pentru a se transforma in obligații comerciale.

§ 2 Citate, broșuri , încheierea contractului
Citatele sunt date fără obligații. Declarațiile făcute de reprezentanții noștri de vânzări, tehnicienii de service sau agenții comerciali devin efective numai după confirmarea noastră. Toate desenele și ilustrațiile și toate  dimensionările, evaluările de performanță și alte date numerice cuprinse în broșurile noastre, imprimate sau pe alte suporturi de date nu sunt obligatorii decât daca sunt confirmate în mod expres de către noi. Cumpărătorul este responsabil de verificarea tuturor datelor și informațiilor tehnice, pentru a asigura o utilizare specifică produselor sau serviciilor furnizate. Ne rezervam dreptul de a face modificări, chiar și după primirea și / sau acceptarea de comenzi, în condițiile în care acest lucru este rezonabil și favorabil pentru cumpărător într‐un anumit caz specific. Deoarece cotațiile noastre sunt date fără obligații, toate comenzile au nevoie de o confirmarea scrisă. Un acord contractual este realizat numai după ce am confirmat comenzile cumpărătorului.
Modificări la acordurile contractuale, se pot face numai cu acceptul nostru.

§ 3 Prețuri
Prețurile comunicate oral expiră in aceeași zi in care au fost făcute dacă nu au fost confirmate in scris de către DELTA EVENT SRL. Prețurile cotațiilor comunicate in scris sunt garantate 30 de zile de la data comunicării și pot fi întrerupte in această perioadă printr‐o comunicare in scris, dacă această  comunicare a fost efectuată înainte de emiterea comenzii.
Toate prețurile transmise, dacă nu se specifică in mod expres, reprezintă doar prețul echipamentului sau mărfurilor respective si nu includ costurile de instalare, montaj, testare, reglare, punere in funcțiune si nici costurile de instruire sau școlarizare personal.
Dacă nu a fost convenit altfel, la data la care comanda este confirmata se aplică prețul nostru de oferta valabil. Prețul ofertat expira odată cu termenul de valabilitate al ofertei.
Toate preturile noastre sunt in EURO, sunt nete si nu includ taxa pe valoarea adăugată. Dacă nu se convine altfel, prețurile sunt EXW adică Ex Works (Incoterms 2012) depozit furnizor și nu includ costurile de transport și de ambalare sau costurile de orice asigurare de transport.
În cazul în care a fost convenit un termen de livrare mai mare de patru luni, avem dreptul să efectuam creșteri de preț datorate eventualelor majorări ale costurilor, care au avut loc în interimar cu privire la materiale , producție , asamblare, personal, livrare, curs de schimb valutar, etc.

§ 4 Plata
Facturile noastre sunt plătibile la termenele stabilite in contracte sau acceptate in confirmarea comenzilor.
Dacă nu a fost convenit altfel, factura finala pentru bunurile livrate sau serviciile prestate se va emite la data expedierii comenzilor. Dacă oferta a fost făcută in Euro plata se va efectua in LEI la cursul de vânzare al BNR + 2% valabil in ziua facturării.
Toate facturile care nu au fost plătite in cel mult 3 zile după data scadenței sunt considerate in întârziere. Dacă întârzierea depășește 30 de zile de la data scadentă de plata a facturilor, DELTA EVENT SRL își rezervă dreptul să întreprindă măsurile legale pentru recuperarea acestei creanțe și să solicite suplimentar plata penalităților de întârziere, a dobânzilor penalizatoare, a tuturor cheltuielilor si compensațiilor legale de colectare a creanței in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Dreptul de a pretinde daune-interese mai mari, ca urmare a pierderilor suferite nu este de asemenea exclusă . Pentru fiecare notificare eliberata după depășirea scadentei de plata avem dreptul de a percepe o taxă de notificare de 10,00 EUR fără TVA. Notificările se vor efectua la 3 , 7, 15 și 30 de zile după scadenta de plata a facturii.
În cazul în care cumpărătorul este în întârziere de plată, toate plățile restante vor deveni imediat scadente, indiferent de termenele de plată convenite anterior, chiar dacă pentru soluționarea unor astfel de plăți, am acceptat documente de garantare a plaților la scadenta . Dacă există o deteriorare substanțială a situației financiare a cumpărătorului, care expune afacerea noastră la riscuri, avem dreptul de a solicita toate plățile in derulare în avans.
Acest lucru se aplică, de asemenea, în cazul în care astfel de circumstanțe nu au fost cunoscute înainte de încheierea contractului. În cazul în care nicio plată în avans sau document de garantare a plații nu sunt furnizate în cadrul perioadei de grație în ciuda unei prelungiri rezonabile a termenului inițial de plata, avem dreptul de a rezilia contractul și de a pretinde daune interese. În cazurile menționate mai sus, plata sau furnizarea unor documente de garantare pentru plățile restante nu poate fi condiționată de plata facturilor curente.
Plățile către terți nu pot fi făcute ca descărcare de gestiune a obligațiilor dacă nu a fost convenit astfel în mod expres.

§ 5 Compensarea / drept de retenție
Compensarea datoriilor de către cumpărător , este exclusă dacă nu a fost acceptată sau nu a fost stabilita în mod legal. Cumpărătorul nu are dreptul să revendice un drept de retenție dacă nu derivă din aceeași relație contractuală sau dacă nu a fost stabilit în mod legal.

§ 6 Timp de livrare / întârzieri în livrare
DELTA EVENT SRL face toate eforturile rezonabile ca sa respecte termenele de transport sau livrare solicitate de beneficiari dar deoarece aceste termene sunt doar estimate nu pot fi garantate.
Din acest motiv DELTA EVENT SRL nu va avea nicio răspundere fata de cumpărător privind pierderile sau penalizările, directe sau indirecte pentru orice întârziere a transportului sau livrării indiferent de durata acesteia iar in plus cumpărătorul nu poate invoca acest motiv pentru întreruperea contractului.
a) Dacă nu a fost convenit altfel în mod expres , timpul de livrare specificat este aproximativ cu excepția cazului în care o dată cu caracter obligatoriu a fost acceptata în mod explicit . Acceptarea datei de livrare este condiționata ca toate cererile tehnice și comerciale dintre părțile contractante să fie convenite.
Vom notifica cumpărătorul de întârzieri cât mai curând posibil.
b) Termenul de livrare este considerat ca fiind îndeplinit în momentul în care cumpărătorul este anunțat la timp că bunurile sunt pregătite pentru expediere, chiar dacă expedierea se dovedește a nu fi posibila, dar nu din vina noastră . Dacă expedierea se face de către sau in contul DELTA EVENT SRL, timpul de livrare aproximativ, convenit cu transportatorul, se va comunica cumpărătorului care nu poate reclama o întârziere a livrării mai devreme de 15 zile lucrătoare de la sfârșitul acestui timp de livrare comunicat.
c) În caz de întârzieri ale livrărilor cauzate de forța majora și care sunt dincolo de controlul nostru sau care apar la fabricile furnizorilor noștri, termenul de livrare se prelungește cu perioada de timp necesară pentru a remedia situația, în măsura în care o astfel de situație afectează producerea sau livrarea produsului comandat . Vom notifica cumpărătorul cât mai curând posibil de începutul și sfârșitul unor astfel de întârzieri. În cazul unor perturbări operaționale permanente, care sunt dincolo de controlul nostru sau în cazul în care nu avem , nu din vina noastră , nu am primit , livrările comandate de la furnizorii noștri , atât noi cât și cumpărătorul are dreptul de a se retrage de la toate sau o parte din prevederile contractului dar cu excluderea tuturor cererilor de despăgubire.
Întreruperile operaționale sunt considerate a fi permanente în cazul în care continuă de cel puțin două luni .
d) despăgubiri pentru prejudicii împotriva noastră în ceea ce privește întârzierea la livrare pot fi invocate numai referitor la bunurile comandate. Sunt excluse prejudiciile și obligațiile de despăgubire referitoare la valoarea de întrebuințare a bunurilor comandate cum ar fi : pierderi de producție, comenzi, vânzări, profit, etc.

§ 7 Transportul
Livrarea se face cu un mijloc adecvat de transport exclusiv la alegerea noastră.
Materialele de ambalare vor fi eliminate sau reciclate, conform legilor in vigoare, de către cumpărător , cu fonduri proprii . Asigurarea de transport este scoasa din preț numai la cererea expresă a cumpărătorului . Toate livrările chiar dacă suntem de acord ca vom suporta costurile de livrare la sediul clientului, gratuit de exemplu se fac pe riscul cumpărătorului dacă marfa este ridicata cu mijloace de transport proprii. Riscul este transferat cumpărătorului atunci când bunurile sunt predate de serviciile poștale , servicii de curierat pentru pachete , agenții de transport sau agentul transportatorului rutier, aerian sau maritim și cel mai târziu atunci când mărfurile părăsesc mijlocul de transport prin care au fost livrate.

§ 8 Livrări parțiale.
Avem dreptul de a face livrări parțiale .
Astfel de livrări parțiale sunt facturate la livrare și se plătesc în conformitate cu § 4.

§ 9 Rezervarea drepturilor de proprietate.
Ne rezervăm dreptul asupra tuturor bunurilor livrate de către noi ( bunuri reținute ) , până când prețul de vânzare este plătit integral și până când toate serviciile rezultate din relația de afaceri sunt plătite.
Cumpărătorul are dreptul de a prelucra și revinde marfa în cursul normal al afacerilor cu, condiția ca sa nu renunțe în mod implicit la obligațiile față de noi și sa nu suspende plățile . Mai precis , se aplică următoarele dispoziții : În cazul în care bunurile sunt procesate , combinate sau înglobate cu alte obiecte , vom dobândi co – proprietate în noul produs rezultat în proporție cu raportul valorii facturii pentru produsele noastre.
Dispozițiile aplicabile bunurilor ce fac obiectul de retenție se aplică de asemenea acțiunilor co ‐ proprietarului create în conformitate cu prevederile menționate mai sus . În măsura în care bunurile care fac obiectul de retenție au fost prelucrate , amestecate , combinate , comasate sau integrate permanent , o astfel de utilizare trebuie să ne dea dreptul la o fracțiune din creanța de la revânzare corespunzătoare conform raportului dintre valoarea facturii produselor noastre care fac obiectul de retenție și valoarea de facturare a obiectului .

§ 10 Inspecția echipamentelor livrate.
DELTA EVENT SRL are dreptul de a inspecta echipamentele la prima livrare și punere in funcțiune, cu o notificare prealabila. Pentru echipamente aflate in funcțiune dreptul de inspecție este pentru toată perioada de garanție.
Dacă cumpărătorul solicita, DELTA EVENT SRL poate semna un acord de confidențialitate in concordanta.

§ 11 Confidențialitate.
Toate propunerile făcute cumpărătorului cum ar fi: cotațiile, ofertele, contractele, specificațiile, prețurile, desenele, soluțiile tehnice sau orice alte materiale tehnice, comerciale sau de marketing sunt confidențiale și rămân in proprietatea DELTA EVENT SRL.
Cumpărătorul nu poate divulga astfel de informații sau utiliza in alt scop de cât aplicația pentru care i‐au fost furnizate fără acordul in scris din partea DELTA EVENT SRL.

§ 12 Datele furnizate de cumpărător.
Cumpărătorul este de acord ca DELTA EVENT SRL a furnizat soluția tehnica sau echipamentul sau produsul in baza datelor puse la dispoziție de către el. In situația in care condițiile de lucru sau funcționare ale echipamentelor diferă fata de cerințele inițiale toate specificațiile privind garanțiile de performanta precum și garanția produsului încetează imediat și sunt nule de drept. Cumpărătorul este direct răspunzător dacă echipamentele furnizate sunt folosite in alt scop de cat cel declarat inițial. DELTA EVENT SRL nu poate fi ținuta răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi materiale sau umane rezultate in urma utilizării echipamentelor in alte condiții sau pentru alte aplicații in afara celor pentru care au fost livrate, dacă nu au fost acceptate și confirmate in mod expres in scris.

§ 13 Defect material și prejudiciu.
a) În cazul reclamațiilor justificate , executarea ulterioară este efectuată la alegerea noastră , fie prin remediere fie prin înlocuire, dacă cerințele legale au fost îndeplinite.
Mai mult decât atât, cumpărătorul are dreptul legal în continuare de retragere din contract și reducerea prețului de achiziție, dacă cerințele legale au fost îndeplinite.
b) În cazul în care un prejudiciu se bazează exclusiv pe o încălcare voită a unei obligații contractuale materiale de către noi înșine , reprezentanții noștri legali sau agenții autorizați, suntem , de asemenea, responsabili pentru compensare.
c) În cazul în care nu au fost încheiate acorduri de întreținere pentru echipamente sau sisteme, nu suntem răspunzători pentru respectarea intervalelor de întreținere.
Cumpărătorul este singurul responsabil pentru monitorizarea respectării intervalelor de întreținere, deoarece aceste intervale sunt dependente, în special, de natura și gradul de utilizare.

§ 14 Repararea produselor expuse la substanțe periculoase, toxice sau la medii infectate.
Cumpărătorul trebuie sa se asigure ca echipamentele sau produsele trimise către DELTA EVENT SRL sau pregătite pentru reparații sau mentenanța au fost decontaminate și curățate (inclusiv sterilizate dacă este necesar), de toate materialele considerate periculoase sau toxice de legislația in vigoare privind sănătatea si siguranța in munca și de legislația de mediu aplicabila.
La solicitarea DELTA EVENT SRL cumpărătorul trebuie sa certifice in scris ca echipamentele sau produsele in cauza nu conțin substanțe periculoase, toxice sau materiale infectate și ca decontaminarea s‐a făcut respectând proceduri omologate de decontaminare sau au fost efectuate de către firme autorizate in conformitate cu legislația in vigoare aplicabila.
Dacă sunt necesare a fi luate măsuri speciale de securitate de către personalul de service al DELTA EVENT SRL pentru efectuarea intervențiilor la sediul cumpărătorului, acesta trebuie sa pună la dispoziția personalului de service echipamentul de protecție necesar și sa se asigure de instruirea corespunzătoare a echipei de service privind pericolele privind sănătatea si siguranța muncii la efectuarea intervenției indiferent dacă echipamentele sunt in garanție sau nu.
Cumpărătorul trebuie sa apere și să despăgubească DELTA EVENT SRL de toate pierderile, responsabilitățile, cheltuielile, și stricăciunile rezultate din nerespectarea prevederilor acestui paragraf datorate cumpărătorului sau a unuia dintre clienții lui.

§ 15 Termenul de prescripție pentru creanțele datorate defectelor materiale
Creanțele către cumpărător din motive de vicii materiale sunt limitate la 12 luni de la livrare.

§ 16 Dreptul de retragere
Dacă nu a fost convenit în mod special, cumpărătorul se poate retrage din contract în cazul în care elementul cumpărat este defect și sunt îndeplinite condițiile legale.
În alte cazuri cumpărătorul nu poate anula comanda și nu se poate retrage din contract decât cu acordul nostru expres .
Dacă se acordă permisiunea, mărfurile trebuie să fie etichetate cu adresa și numele furnizorului nostru iar transportul către furnizorul nostru și ambalajul vor fi plătite de cumpărător. Livrarea în astfel de cazuri se face pe riscul cumpărătorului. Pentru acceptarea bunurilor returnate se percepe o taxă de 20 % din valoarea comenzii sau cel puțin EUR 250.00, dacă nu a fost convenit altfel prin contract.
În cazul în care , pentru echipamentele executate la tema , comanda de execuție a fost aprovizionata , costul materialelor achiziționate se vor considera în plus față de costurile nete și vor fi suportate de către cumpărător dacă o excepție nu a fost convenita în mod expres. .

§ 17 Modificările la specificațiile tehnice
Modificările aduse specificațiilor tehnice de către client după încheierea contractului sunt posibile doar cu acordul nostru.
Dacă se da permisiunea noastră și dacă nu a fost convenit altfel, cumpărătorul este obligat să suporte , în plus față de orice costuri suplimentare generate de o astfel de schimbare și costul net al materialelor deja achiziționate pentru acesta comanda , care nu mai sunt necesare din cauza schimbărilor .

§ 18 Daune cauzate de încălcarea unei obligații de către cumpărător
În cazul în care cumpărătorul își încalcă obligațiile referitoare la recepționarea sau acceptarea produselor în urma cererii noastre repetate și având o depășire de peste 15 zile de la livrare – avem dreptul, din acest motiv de a pretinde daune interese în compensație, în valoare de 25 % din prețul de achiziție.

§ 19 Locul de soluționare a litigiilor
Locul de soluționare a litigiilor pentru toate cererile rezultate din obligațiile contractuale între noi și cumpărător este Tribunalul Bacău, Romania. Soluționarea litigiilor se va face in prealabil pe cale amiabila intre părți sau prin mediere sau arbitraj.

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu orice contract, referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, va fi soluționat prin arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Bacău, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Tribunalul Arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul părţilor sau, în lipsa acestui acord, de către Preşedintele Curţii de Arbitraj

§ 20 Legea aplicabila
Obligațiile comerciale si legale ale DELTA EVENT SRL se supun legislației din Romania.

Condiții generale de vânzare DELTA EVENT SRL

Aceste condiții generale de vânzare se vor aplica pentru orice tranzacție ,  efectuată fără o înțelegere contractuală prealabilă.

Înapoi
Conversație online
WhatsApp
Asistență la distanță
0 745 108 943

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acest acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.