Politica de confidențialitate

1. Informații generale

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) este un regulament din legislația UE privind protecția  și confidențialitatea datelor pentru toate persoanele din Uniunea Europeană (UE) în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 actualizat 2018.

GDPR se aplică tuturor companiilor care dețin și prelucrează informații personale pentru cetățenii europeni.

GDPR protejează datele specifice referitoare la persoane, dar nu există o definiție exactă pentru aceasta și aceasta se extinde la orice informații care pot identifica un individ în viața profesională și publică.

Dorim sa respectam cu strictețe toate reglementările legale naționale și Europene, motiv pentru care va rugam sa consultați cu atenție și sa respectați informațiile conținute în aceasta pagina.

DELTA EVENT SRL nu înregistrează și nu păstrează date personale ale persoanelor fizice. Singurele date înregistrate sunt ale personalelor de contact ale companiilor care solicită informații tehnice, comerciale sau de marketing.

DELTA EVENT SRL nu colectează , arhivează sau prelucrează următoarele tipuri de date personale: Cod Numeric Personal, număr și serie pașaport sau CI, data nașterii, informații asociate cardurilor de debit, credit, sau alte instrumente de plată personale, pin-uri sau parole asociate instrumentelor de plată, informații privind orientarea politică, starea civilă, apartenența religioasă, informații privind starea de sănătate, date privind domiciliul și niciun fel de alte date personale cu excepția următoarelor date: nume , prenume, mod adresare, telefon, fax, adresa e-mail, funcția, departament, nume companie sau instituție, corespondenta tehnica și comerciala, date privind facturarea și livrarea de produse și servicii.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este protejata conform legilor în vigoare.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.deltaevent.ro.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

In situația în care solicitați date prin intermediul formularului paginii noastre de internet www.deltaevent.ro, sau  prin alte mijloace de comunicare, e-mail, telefon, fax sau va înregistrați datele personale și ale companiei pe pagina de internet www.deltaevent.ro prin intermediul contului de utilizator, DELTA EVENT SRL va prelucra următoarele date: nume și prenume, telefon, fax, mod adresare, adresa de e-mail, funcția, departamentul, compania sau instituția, corespondența tehnică și comercială , alte date furnizate cu scopul de a facilita colaborarea comercială.

3. Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră

3.1. Dacă sunteți client, DELTA EVENT SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

3.1.1 Pentru corespondența tehnică și comercială, răspunsuri la cereri pentru informații tehnice,  transmiterea de cotații și oferte comerciale, transmiterea de informații privind produsele și serviciile achiziționate de la DELTA EVENT SRL sau de la furnizorii noștri.

3.1.2 Pentru livrarea de bunuri și servicii. Prelucrarea comenzilor, livrarea produselor, întocmirea facturilor și a altor obligații legale.

3.1.3 Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.

3.1.4 Pentru corespondenta tehnica cu furnizorii produselor pentru soluționarea reclamațiilor sau cererilor de reparație și piese schimb.

3.1.5 Corespondenta comerciala cu furnizorii pentru livrarea produselor și / sau serviciilor.

3.1.6 Pentru rezolvarea plângerilor și reclamațiilor sau soluționarea problemelor de colaborare.

3.1.7 Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail) de oferte promoționale, scrisori cu noutățile comerciale, campanii de promovare produse și servicii, referințe comerciale în materialele de promovare a imaginii sau a produselor și serviciilor.

Acceptul sau refuzul consimțământului dumneavoastră privind prelucrarea datelor le puteți exercita în secțiunea GDPR – Consent din contul de utilizator.

Pentru gestionarea informațiilor colectate și exercitarea drepturilor legale privind prelucrarea datelor personale clienții pot accesa secțiunea GDPR din contul de utilizator.

3.2. Dacă sunteți vizitator al pagini de internet www.deltaevent.ro , DELTA EVENT SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

3.2.1 Dacă solicitați informații prin intermediul formularului de pe pagina de internet            www.deltaevent.ro se vor înregistra și prelucra datele introduse voluntar de dumneavoastră în acest formular: Nume persoana contact, adresa e-mail, telefon, Nume companie, Oraș, Descrierea cererii.

3.2.1.1 Dacă solicitarea dvs nu vizează produse și servicii comercializate de către DELTA EVENT SRL datele vor fi șterse din sistem.

3.2.1.2 Datele se vor prelucra, de regula după un prim contact telefonic de clarificare, pentru transmiterea răspunsului la cerere – oferta, cotație, informații și soluții tehnice.

Pentru orice informații sau cereri privind exercitarea drepturilor legale privind prelucrarea datelor personale, vizitatorii pot utiliza adresa de email: gd**@de********.ro

4. Durata pentru care păstram datele dumneavoastră

DELTA EVENT SRL, va păstra și prelucra datele dumneavoastră personale atâta timp cât este necesar pentru exercitarea raporturilor comerciale și legale ale companiei.

Documentele justificative financiar contabile se vor păstra 10 ani după care vor fi arhivate conform legislației în vigoare.

Dacă solicitați ștergerea datelor din sistemele noastre prin unul din mijloacele expuse mai sus, datele vor fi șterse definitiv din sistem în termen de 15 zile de la solicitare.

Dacă sunteți client va puteți gestiona consimțământul voluntar în contul de utilizator.

5. Confidențialitatea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea raporturilor contractuale comerciale și a responsabilităților legale DELTA EVENT SRL este nevoită , uneori, sa folosească o parte din datele dumneavoastră personale.

O parte din datele dumneavoastră personale pot fi folosite pentru:

– prelucrarea și transmiterea comenzilor către furnizori.
– livrare de produse și servicii.
– executarea contractelor sau parți ale acestora prin sub-contractori.
– schimburi de informații cu furnizorii- rezolvarea problemelor de întreținere și reparații.
– la solicitarea instituțiilor în temeiul legii.
– referințe pentru promovarea produselor către terți în baza consimțământului exprimat.

6. 
Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal înregistrate in sistemele de date ale DELTA EVENT SRL pot fi stocate și arhivate electronic în afara Romaniei, doar în state din Uniunea Europeana.

7. Drepturile dumneavoastră

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

7.1 Dreptul la informare;

Orice persoana vizata are dreptul de a obține de la DELTA EVENT SRL, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului ca datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum și următoarele informații:

  • informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
  • comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
  • informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automata a datelor care vizează persoana respectiva;
  • informații privind existenta dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
  • informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozițiile legale.

Toate informațiile necesare pentru respectarea conformității cu regulamentul general de prelucrare a datelor personale al DELTA EVENT SRL se regăsesc în – Termenii și condiții și Politica de confidențialitate care pot fi consultate astfel:

– clienți în secțiunea GDPR din contul de clienți sau pe site.

– vizitatori – prin acceptarea termenilor și condițiilor din subsolul formularului.

7.2 Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obține, în mod gratuit, de la DELTA EVENT SRL, printr-o cerere întocmită în forma scrisă, datată și semnată:

  • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001;
  • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă aceasta notificare nu se dovedește imposibila sau nu presupune un efort disproporționat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

DELTA EVENT SRL se obliga sa comunice măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

– se realizata astfel:
– clienți în secțiunea GDPR din contul de clienți
– vizitatori – transmitere mesaj de solicitare la adresa de email: gd**@de********.ro.

7.2.1 Dreptul la rectificare –  se realizează astfel:- clienți în secțiunea GDPR din contul de clienți
– vizitatori – transmitere mesaj de solicitare la adresa de email: gd**@de********.ro.

7.2.2 Dreptul la ștergerea datelor  („dreptul de a fi uitat”), se realizează astfel:

– clienți în secțiunea GDPR din contul de clienți
– vizitatori – transmitere mesaj de solicitare la adresa de email: gd**@de********.ro.

7.2.3 Dreptul la restricționarea prelucrării datelor – se realizează astfel:

– clienți  – transmitere mesaj de solicitare la adresa de email: gd**@de********.ro.
– vizitatori – transmitere mesaj de solicitare la adresa de email: gd**@de********.ro.

7.6 Dreptul la portabilitatea datelor – se realizează astfel:

– clienți în secțiunea GDPR din contul de clienți
– vizitatori – transmitere mesaj de solicitare la adresa de email: gd**@de********.ro

7.7 Dreptul la opoziție

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datată și semnata, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulara, ca datele care o vizează sa facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare. In caz de opoziție justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau sa fie dezvăluite unor terți intr-un asemenea scop.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

– se realizează astfel:

– clienți  – transmitere mesaj de solicitare la adresa de email: gd**@de********.ro.
– vizitatori – transmitere mesaj de solicitare la adresa de email: gd**@de********.ro.

7.8 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

Orice persoana are dreptul de a cere și de a obține:

  • retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competenta profesionala, credibilitate a, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
  • reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevazute mai sus.

7.9 Dreptul de a se adresa justiției și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal .

In vederea apărării drepturilor prevazute de lege, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări care cade sub incidenta legii pot înainta plângere către autoritatea de supraveghere.

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.

Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintata dacă o cerere în justiție, având același obiect și aceleași părți, a fost introdusa anterior.

In afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent și ireparabil, plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintata mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu același conținut către operator .

Dacă plângerea este găsita întemeiata, autoritatea de supraveghere poate dispune suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ștergerea parțiala sau integrala a prelucrării datelor și poate sa sesizeze organele de urmărire penală sau sa intenteze acțiune în justiție. Decizia trebuie motivata si se comunica parților interesate în termen de 30 de zile de la data plângerii

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: gd**@de********.ro.

Înapoi
Conversație online
WhatsApp
Asistență la distanță
0 745 108 943

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acest acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.